دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه توسعه روستايي

 

گروه توسعه روستايي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان

گروه توسعه روستايي يكي از گروههاي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌باشد كه در سال 1377 در اين دانشگاه تشكيل گرديد اين گروه در حال حاظر در مقطع كارشناسي ارشد رشته توسعه روستايي دانشجو مي‌پذيرد گرايشهاي مختلف رشته توسعه روستايي شامل گرايش توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي، توسعه كشاورزي و مديريت توسعه مي‌باشد كه با توجه به دروس انتخابي ارائه شده نوع گرايش دانشجويان مشخص مي‌گردد.

در حال حاظر اين گروه با چهار عضو هيات علمي و يك نفر بورسيه در رشته اقتصاد كشاورزي به فعاليت مي‌پردازد و از اهداف اساسي آن در آينده نزديك ايجاد رشته مديريت توسعه كشاورزي در مقطع ليسانس مي‌باشد.

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد اين گروه مي‌توانند در زمينه‌هاي متنوعي به انتخاب و انجام پايان‌نامه خود بپردازند كه عبارتند از: تعاون و مشاركتهاي روستايي، آموزش و ترويج كشاورزي، برنامه‌ريزي روستايي، اكوتوريسم و توريسم روستايي، كشاورزي پايدار، توسعه پايدار منابع طبيعي و كشاورزي، توسعه منطقه‌اي، مديريت منابع توليد، اقتصاد كشاورزي، كارآفريني در بخش كشاورزي، اشتغال، مهاجرت و فقر روستايي، صنايع روستايي و صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي.